Adventní duchovní obnova (první setkání)

24.11.2021

"A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou [své] mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé."

Římanům 12:2

Obsah prvního informativního setkání

1) Meditace, modlitba, duchovní četba

 • Předběžná definice pojmů: "Čtení je horlivý a soustředěný pohled do Písma. Rozjímání (meditace) je snaha mysli vypátrat pod vedením rozumu význam skryté pravdy. Modlitba je oddané zaměření srdce k Bohu, aby se odstranilo zlo nebo dosáhlo dobro. Nazírání (kontemplace) je jakési povznesení mysli ponořené do Boha nad sebe tam, kde zakouší radosti věčné slasti." [1] 
 • Vnitřní závazek a odhodlání věnovat se každý den meditaci, modlitbě a duchovní četbě. Délku je třeba přizpůsobit osobní situaci. Ideální je 60 minut, které lze rozdělit na více částí s tím, že pokud možno jeden 30minutový blok by měl být zachován pro kontemplativní modlitbu a meditaci (rozjímání).
 • Možná schémata: 30+30, 30+15+15, 30+3x10 atd. Je třeba vycházet z vlastních možností a zvyklostí. Pravidelnost je zásadní. Kratší úseky lze praktikovat Ježíšovu modlitbu, bdělost, desátek za zvolený úmysl atd.
 • Examen (večerní sebereflexe) a proč je dobré ho pravidelně provádět každý večer.

2) Askeze

 • Pojem askeze má původ v řeckém áskésis (cvičení). Askeze jsou tedy různé metody a cvičení zaměřené k posílení vůle, pěstování správných zvyků a odstraňování všeho, co brání kontemplativnímu životu. Konkrétně se obvykle jedná o stravovací omezení, zdrženlivost vůči majetku, opanování špatných návyků apod. Askeze není cílem, ale prostředkem duchovního pokroku.
 • Každý účastník si sestaví seznam pravidel, kterými se bude řídit. Tato pravidla by měla být i součástí večerní sebereflexe. Následující seznam pravidel je členěn do skupin. Individuální plán by neměl vynechat žádnou skupinu, ale nemusí zahrnout všechna pravidla (případně může některé zmírnit nebo naopak zpřísnit).

Oblasti a pravidla:

Stravování

 • Tři jídla denně. Žádné jiné jídlo, sladkosti nebo sladké nápoje mezi hlavními jídly.
 • V pondělí, středu, pátek a sobotu (do večeře) zdrženlivost od masa.
 • Celý týden zdrženlivost od alkoholu (případně s výjimkou soboty večeře a neděle)

Majetek

 • Nakupovat jen nezbytné věci.

 • Darovat něco někomu (např. každý týden).

Denní řád

 • Pravidelný spánek (doporučeno minimálně sedm hodin spánku v noci).

 • 3x týdně fyzická práce nebo cvičení (dle fyzického a zdravotního stavu).

 • Otužování (studená sprcha).

Ticho

 • V pondělí, středu, pátek a sobotu (do večeře) žádná televize, filmy, hudba.

 • V pondělí, středu, pátek a sobotu (do večeře) počítač a telefon pouze pro účely práce a nezbytné komunikace.

 • Mlčení jako součást eucharistického půstu.

 • Některé dny vyhradit nějakou dobu pro mlčení.

 • Vyhýbat se polemikám, diskuzím a názorovým střetům.

Neděle a slavnosti jsou dny, kdy je možné mírně uvolnit disciplínu, ale neopustit ji. Duchovní obnovu je nezbytné probrat se členy domácnosti. Výsledkem by nemělo být méně času pro naše blízké, ale spíše naopak.  

3) Společenství

 • Vzájemné setkávání, sdílení zkušeností a vzájemná podpora jsou nedílnou součástí spirituální cesty. My se budeme setkávat každý týden v zázemí kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech a formou videokonference (termíny a link naleznete zde). Účast na těchto setkáních je součástí duchovní obnovy.

 • Dle zájmu a možností se lze účastnit kontemplace v kryptě kostela každý čtvrtek od 20.00.

 • Součástí je možnost individuálních rozhovorů (osobně nebo online přes Zoom). Prosím v případě potřeby nebo nějakých problémů neváhejte se kdykoliv ozvat.

[1] Viz pojednání Scala paradisi, dopis který napsal před rokem 1150 kartuzián Guigo II.