Duc in altum

04.10.2020

Duc in altum - Lukáš 5,4 - Zajeď na hlubinu: Duchovní obnova, která potrvá 99 dní, je cestou sebepoznání, cestou sebeproměny. A protože jako křesťané věříme, že jsme obrazem Božím, je i cestou poznání Boha. Je, obrazně řečeno, šplháním po Jákobově žebříku[1] do království nebeského. Žebřík jsme nevytvořili a nejsme schopni ho vytvořit, ten nám byl dán z milosti. Žebřík je možnost, abychom dosáhli svého cíle a smyslu života, tedy poznání a sjednocení se s Bohem, v lásce k Bohu a k bližnímu. Začít stoupat ale musíme my sami. Máme vše potřebné, teď zbývá jen vyrazit. Nestačí jen číst, někam chodit, dávat si předsevzetí, plánovat, co vše uděláme pak: je třeba vyrazit tady a teď hned. To za nás nemůže nikdo udělat, ani Bůh.

[1] A měl sen: Hle, na zemi stál žebřík, jehož vrchol dosahoval do nebes. ... Když se Jákob probral ze spánku, řekl: Jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl. Genesis 28:12, 16

Inspiraci pro svou proměnu budeme čerpat z mnišské tradice, z jejího přístupu a technik. Nenamlouvejme si, že stoupání po žebříku bude lehké a snadné. Bude obtížné a bude vyžadovat plné nasazení našich sil rozumových i tělesných. Bude ale i radostné a přinášející pravé štěstí a vnitřní svobodu.

Co duchovní obnova obnáší? Duchovní obnova je založena na meditaci, modlitbě, duchovní četbě, askezi a společenství.

Meditace, modlitba, duchovní četba

Při duchovních cvičeních často hovoříme o čtení Písma, meditaci (rozjímání), modlitbě a kontemplaci (nazírání). Tato slova se často používají v různých významech, proto je vhodné si hned na začátku říci, jak jim budeme rozumět během našich cvičení.

"Čtení je horlivý a soustředěný pohled do Písma. Rozjímání (meditace) je snaha mysli vypátrat pod vedením rozumu význam skryté pravdy. Modlitba je oddané zaměření srdce k Bohu, aby se odstranilo zlo nebo dosáhlo dobro. Nazírání (kontemplace) je jakési povznesení mysli ponořené do Boha nad sebe tam, kde zakouší radosti věčné slasti." [2]

Duchovní obnova znamená odhodlání věnovat se každý den 60 minut meditaci, modlitbě a duchovní četbě. Těchto 60 minut lze rozdělit na více částí, ale jeden minimálně 30 minutový blok by měl být zachován. Je třeba vycházet z vlastních možností a zvyklostí. Během našich setkání si prakticky popíšeme jak meditovat, jak praktikovat soustředěné duchovní čtení a kontemplativní modlitbu. Vysvětlíme si, jak vypadá examen (večerní sebereflexe) a proč je třeba ho pravidelně provádět každý večer.

Askeze

Pojem askeze má původ v řeckém áskésis (cvičení). Askeze jsou tedy různé metody a cvičení zaměřené k posílení vůle, pěstování správných zvyků a odstraňování všeho, co brání kontemplativnímu životu. Konkrétně se obvykle jedná o stravovací omezení, zdrženlivost vůči majetku, opanování špatných návyků apod. Askeze není cílem, ale prostředkem duchovního pokroku.

I my budeme během duchovní obnovy dělat asketická cvičení po vzoru starých mnichů. Na první schůzce si řekneme různé možnosti a každý si sestaví individuální asketický plán, který se dotkne stravovacích návyků, užívání peněz, fyzické činnosti atd.

Společenství

Vzájemné setkávání, sdílení zkušeností a vzájemná podpora jsou nedílnou součástí spirituální cesty. My se budeme setkávat každý týden (den a čas bude upřesněn později) v zázemí kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Součástí setkání budou občas i krátké přednášky a diskuze (a pozveme i hosty).

Dle zájmu a možností se lze účastnit kontemplace v kryptě kostela každé pondělí od 19.00 a ve čtvrtek od 20.00. Jednou za čtrnáct dní bude možnost zúčastnit se semináře o Duchovním životě a kontemplaci (čtvrtek od 19.00).

Možností bude i účast na společných exerciciích v klášteře ve Slaném (9-13. prosince). Připravujeme i další exercicie, o kterých budeme včas informovat.


[2] Viz pojednání Scala paradisi, dopis který napsal před rokem 1150 kartuzián Guigo II.