Úvod do 99denní duchovní obnovy

13.10.2020

"A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou [své] mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé." Římanům 12:2

Obsah 1. (informativního) setkání

 • Meditace, modlitba, duchovní četba
 • Předběžná definice pojmů. "Čtení je horlivý a soustředěný pohled do Písma. Rozjímání (meditace) je snaha mysli vypátrat pod vedením rozumu význam skryté pravdy. Modlitba je oddané zaměření srdce k Bohu, aby se odstranilo zlo nebo dosáhlo dobro. Nazírání (kontemplace) je jakési povznesení mysli ponořené do Boha nad sebe tam, kde zakouší radosti věčné slasti." [1]
 • Vnitřní závazek a odhodlání věnovat každý den 60 minut meditaci, modlitbě a duchovní četbě. Těchto 60 minut lze rozdělit na více částí, ale jeden minimálně 30 minutový blok by měl být zachován pro kontemplativní modlitbu a meditaci (rozjímání).
 • Možná schémata: 30 + 30, 30+15+15, 30+3x10 atd. Je třeba vycházet z vlastních možností a zvyklostí. Pravidelnost je zásadní. Kratší úseky lze praktikovat Ježíšovu modlitbu, bdělost, desátek za zvolený úmysl atd.
 • Jak meditovat, jak praktikovat soustředěné duchovní čtení a kontemplativní modlitbu bude téma příštího setkání.
 • Examen (večerní sebereflexe) a proč je třeba ho pravidelně provádět každý večer.
 • Exercicie (3-4denní duchovní cvičení). Např. na společných exerciciích v klášteře ve Slaném (9-13. prosince). Lze se zúčastnit i jiných exercicií dle vlastního výběru.
 • Svátosti a příprava na ně (bude tématem jednoho z našich setkání).
 • Askeze
 • Pojem askeze má původ v řeckém áskésis (cvičení). Askeze jsou tedy různé metody a cvičení zaměřené k posílení vůle, pěstování správných zvyků a odstraňování všeho, co brání kontemplativnímu životu. Konkrétně se obvykle jedná o stravovací omezení, zdrženlivost vůči majetku, opanování špatných návyků apod. Askeze není cílem, ale prostředkem duchovního pokroku.
 • Každý účastník si sestaví seznam pravidel, kterými se bude řídit. Tato pravidla by měla být i součástí večerní sebereflexe. Následující seznam pravidel je členěn do skupin. Individuální plán by neměl vynechat žádnou skupinu, ale nemusí zahrnout všechna pravidla (případně může některé zmírnit nebo naopak zpřísnit).
 • Oblasti a pravidla:
 • Stravování
 • Tři jídla denně. Žádné jiné jídlo, sladkosti nebo sladké nápoje mezi hlavními jídly.
 • V pondělí, středu, pátek a sobotu (do večeře) zdrženlivost od masa.
 • Celý týden zdrženlivost od alkoholu (případně s výjimkou soboty večeře a neděle).
 • Majetek
 • Nakupovat jen nezbytné věci.
 • Darovat něco někomu (např. každý týden)
 • Denní řád
 • Pravidelný spánek (doporučeno minimálně sedm hodin spánku v noci).
 • 3x týdně fyzická práce nebo cvičení (dle fyzického a zdravotního stavu).
 • Otužování (studená sprcha).
 • Ticho
 • V pondělí, středu, pátek a sobotu (do večeře) žádná televize, filmy, hudba[2].
 • V pondělí, středu, pátek a sobotu (do večeře) počítač a telefon pouze pro účely práce a nezbytné komunikace.
 • Mlčení jako součást eucharistického půstu.
 • Některé dny vyhradit nějakou dobu pro mlčení.
 • Vyhýbat se polemikám, diskuzím a názorovým střetům.

Neděle a slavnosti jsou dny, kdy je možné mírně uvolnit disciplínu, ale neopustit ji.

 • Společenství
 • Vzájemné setkávání, sdílení zkušeností a vzájemná podpora jsou nedílnou součástí spirituální cesty. My se budeme setkávat každý týden v úterý od 19.00 v zázemí kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Ve středu od 19.00 bude setkání formou videokonference (návod na připojení zašlu všem do emailu a bude zveřejněn na webu a FB farnosti. Účast na na těchto setkáních je součástí duchovní obnovy.
 • Dle zájmu a možností se lze účastnit kontemplace v kryptě kostela každé pondělí od 19.00 a ve čtvrtek od 20.00. Jednou za čtrnáct dní bude možnost zúčastnit se semináře o Duchovním životě a kontemplaci (čtvrtek od 19.00).

Poznámka: Duchovní obnovu je nezbytné probrat se členy domácnosti. Výsledkem by nemělo být méně času pro naše blízké, ale spíše naopak.


[1] Viz pojednání Scala paradisi, dopis který napsal před rokem 1150 kartuzián Guigo II.

[2] Výjimkou může být hudba nebo mluvené slovo, které podporuje usebranost.